Welcome to the future of healthcare in Wales

Croeso i ddyfodol gofal iechyd yng Nghymru

Watch the Welsh language version of this video here

We are delighted to welcome our new GP surgery customers in Wales. We are pleased that very nearly two thirds of all the surgeries that are currently with EMIS Health have chosen to migrate to the Microtest clinical IT system. We are now focussing on making the migration as smooth and hassle-free as possible for you. We are looking forward to helping your practice meet the challenges of the future, helping you to streamline workload, workflow and processes, leading to improved patient care.

If you have any queries, please contact Matthew.Chubb@microtest.co.uk

Mae’n bleser cael croesawu meddygfeydd Meddygon Teulu fel cwsmeriaid newydd yng Nghymru. Rydyn ni’n falch bod bron dwy ran o dair o’r holl feddygfeydd sydd gydag EMIS Health ar hyn o bryd wedi dewis mudo i system TG glinigol Microtest. Rydyn ni’n canolbwyntio nawr ar wneud y broses fudo mor ddidrafferth a llyfn â phosib i chi. Rydyn ni’n edrych ymlaen at helpu eich meddygfa i ateb heriau’r dyfodol, eich helpu chi i symleiddio’r baich gwaith, llif gwaith a phrosesau, gan arwain at well gofal i gleifion.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Matthew.Chubb@microtest.co.uk

Your Questions Answered

Your Questions Answered

Read our responses to your questions from the recent NWIS Roadshow events and subsequent queries.

Roadshow and subsequent Q&A

Microtest have also run webinars covering various aspects of the Open Evolution clinical system. Here are our answers to the questions asked by GP practices in Wales. 

Webinar Q&A

Here are the top 10 questions about migrating to Microtest.

Top 10 questions about migrating to Microtest

Watch the Welsh language version of this video here

Read our ‘Welcome to the future of healthcare in Wales’ brochure

Gallwch chi lawrlwytho PDF o’n Llyfryn, ‘Croeso i ddyfodol gofal iechyd yng Nghymru’ yma

Get it NOW!

8 Reasons to Choose Microtest Yr wyth rheswm pennaf ynglŷn â pham y dylech chi ddewis Microtest

 1. As a privately owned family company, we are always driven by the needs of our practices not shareholders.
  Fel cwmni teuluol preifat, rydym ni bob amser yn cael ein sbarduno gan anghenion ein practisiau ac nid gan ein cyfranddalwyr.
 2. Microtest have experience of working with practices across the country with a diverse range of requirements. We will work with Welsh practices to deliver a system that provides exciting benefits for its practices and clusters, taking into account GP practice needs.
  Mae gan Microtest brofiad o weithio gyda phractisiau drwy’r wlad, sydd ag amrediad amrywiol o anghenion.  Byddwn yn gweithio gydag phractisiau yng Nghymru i gyflawni system sy’n darparu buddion cyffrous ar gyfer ei bractisiau a’i glystyrau, gan ystyried anghenion practisiau meddygon teulu.
 3. We are a long-standing national company that has experience of large scale migrations and we are well known for our standards of support with a history of delivering. We were named ‘IT Provider of the Year’ by the national GP Practice Awards 2017-18 in recognition of our consistent high quality performance.
  Rydym ni’n yn hen gwmni cenedlaethol gyda phrofiad o fudo ar raddfa fawr ac rydym yn adnabyddus am ein safonau o gefnogaeth gyda hanes o gyflawni.  Cawsom ein henwi yn ‘Ddarparwyr TG y Flwyddyn gan Wobrau Practisiau Meddygon Teulu 2017-18 mewn cydnabyddiaeth o’n perfformiad cyson o ansawdd uchel.
 4. Microtest’s customer service is outstanding and really sets the company apart from the competition.
  Mae gwasanaeth cwsmer Microtest yn neilltuol ac mae’n wirioneddol yn gosod y cwmni ar wahân i’r gystadleuaeth.
 5. We can bring fresh thinking and new approaches to NHS Wales. Already we have begun to forge productive relationships and we look forward to developing these further.
  Gallwn ni ddod â meddwl ffres a dulliau newydd i’r GIG yng Nghymru.  Rydym ni eisoes wedi dechrau ffurfio perthnasau cynhyrchiol ac edrychwn ymlaen at ddatblygu’r rhain ymhellach.
 6. Open Evolution provides a high degree of choice to GP practices – the functions provided by Open Evolution are many and comprehensive meaning that third party products are not required by necessity but are integrated and available, should a practice choose to use them. Microtest has 50 integrations either already live or in development.
  Mae Open Evolution yn darparu digonedd o ddewis i bractisiau meddygon teulu – mae’r swyddogaethau a ddarperir gan Open Evolution yn niferus ac yn gynhwysfawr, sy’n golygu nad oes angen cynnyrch trydydd parti o reidrwydd, ond maen nhw yn integredig ac ar gael, pe bai practis yn dewis eu defnyddio.  Mae gan Microtest 50 o integreiddiadau, sydd un ai eisoes yn fyw neu’n cael eu datblygu.
 7. Open Evolution offers a clean, intuitive user interface without any unnecessary distracting graphics, as well as fully integrated modules to cover all management and clinical areas of General Practice.
  Mae Open Evolution yn cynnig rhyngwyneb glân, hawdd ei ddeall a’i ddefnyddio heb unrhyw raffeg diangen sy’n tynnu sylw, yn ogystal â modiwlau cwbl integredig er mwyn ymdrin â holl feysydd rheoli a chlinigol Practis Meddyg Teulu.
 8. Using the very latest cutting-edge technology along with clever-caching, we believe Open Evolution is uniquely placed to assist in the delivery of a better future for healthcare in Wales.
  Drwy ddefnyddio’r dechnoleg arloesol ddiweddaraf gyda storio clyfar, credwn fod Open Evolution mewn lle unigryw i gynorthwyo i gyflawni dyfodol gwell ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru.

8 Reasons to Choose MicrotestYr wyth rheswm pennaf ynglŷn â pham y dylech chi ddewis Microtest

 1. As a privately owned family company, we are always driven by the needs of our practices not shareholders.
  Fel cwmni teuluol preifat, rydym ni bob amser yn cael ein sbarduno gan anghenion ein practisiau ac nid gan ein cyfranddalwyr.
 2. Microtest have experience of working with practices across the country with a diverse range of requirements. We will work with Welsh practices to deliver a system that provides exciting benefits for its practices and clusters, taking into account GP practice needs.
  Mae gan Microtest brofiad o weithio gyda phractisiau drwy’r wlad, sydd ag amrediad amrywiol o anghenion.  Byddwn yn gweithio gydag phractisiau yng Nghymru i gyflawni system sy’n darparu buddion cyffrous ar gyfer ei bractisiau a’i glystyrau, gan ystyried anghenion practisiau meddygon teulu.
 3. We are a long-standing national company that has experience of large scale migrations and we are well known for our standards of support with a history of delivering. We were named ‘IT Provider of the Year’ by the national GP Practice Awards 2017-18 in recognition of our consistent high quality performance.
  Rydym ni’n yn hen gwmni cenedlaethol gyda phrofiad o fudo ar raddfa fawr ac rydym yn adnabyddus am ein safonau o gefnogaeth gyda hanes o gyflawni.  Cawsom ein henwi yn ‘Ddarparwyr TG y Flwyddyn gan Wobrau Practisiau Meddygon Teulu 2017-18 mewn cydnabyddiaeth o’n perfformiad cyson o ansawdd uchel.
 4. Microtest’s customer service is outstanding and really sets the company part from the competition.
  Mae gwasanaeth cwsmer Microtest yn neilltuol ac mae’n wirioneddol yn gosod y cwmni ar wahân i’r gystadleuaeth.
 5. We can bring fresh thinking and new approaches to NHS Wales. Already we have begun to forge productive relationships and we look forward to developing these further.
  Gallwn ni ddod â meddwl ffres a dulliau newydd i’r GIG yng Nghymru.  Rydym ni eisoes wedi dechrau ffurfio perthnasau cynhyrchiol ac edrychwn ymlaen at ddatblygu’r rhain ymhellach.
 6. Open Evolution provides a high degree of choice to GP practices – the functions provided by Open Evolution are many and comprehensive meaning that third party products are not required by necessity but are integrated and available, should a practice choose to use them. Microtest has 50 integrations either already live or in development.
  Mae Open Evolution yn darparu digonedd o ddewis i bractisiau meddygon teulu – mae’r swyddogaethau a ddarperir gan Open Evolution yn niferus ac yn gynhwysfawr, sy’n golygu nad oes angen cynnyrch trydydd parti o reidrwydd, ond maen nhw yn integredig ac ar gael, pe bai practis yn dewis eu defnyddio.  Mae gan Microtest 50 o integreiddiadau, sydd un ai eisoes yn fyw neu’n cael eu datblygu.
 7. Open Evolution offers a clean, intuitive user interface without any unnecessary distracting graphics, as well as fully integrated modules to cover all management and clinical areas of General Practice.
  Mae Open Evolution yn cynnig rhyngwyneb glân, hawdd ei ddeall a’i ddefnyddio heb unrhyw raffeg diangen sy’n tynnu sylw, yn ogystal â modiwlau cwbl integredig er mwyn ymdrin â holl feysydd rheoli a chlinigol Practis Meddyg Teulu.
 8. Using the very latest cutting-edge technology along with clever-caching, we believe Open Evolution is uniquely placed to assist in the delivery of a better future for healthcare in Wales.
  Drwy ddefnyddio’r dechnoleg arloesol ddiweddaraf gyda storio clyfar, credwn fod Open Evolution mewn lle unigryw i gynorthwyo i gyflawni dyfodol gwell ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru.

Meet your Regional Manager for Wales – Matthew Chubb.


Matthew is the main contact for our customers in Wales and will do everything he can to help you.

Find out more about Matthew here on our ‘Meet the Team’ page.

You can contact Matthew at Matthew.Chubb@microtest.co.uk

Cwrdd â Rheolwr Rhanbarthol Cymru – Matthew Chubb.  Matthew yw’r prif gyswllt ar gyfer ein cwsmeriaid yn GIG Cymru a bydd yn gwneud popeth y gall i’ch helpu chi. Mae rhagor o wybodaeth am Matthew ar gael ar ein tudalen ‘Cwrdd â’r Tîm’.

Gallwch gysylltu â Matthew yn Matthew.Chubb@microtest.co.uk

Contact Us

If you would like to find out more or discuss setting up a meeting, please email Matthew.Chubb@microtest.co.uk or call 01208 261600

Cysylltu â ni

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth neu drafod trefnu cyfarfod, e-bostiwch Matthew.Chubb@microtest.co.uk neu ffoniwch 01208 261600

Send us a message

Give us a call on 01208 261600

Message us

Call us

Stay in the loop

Sign up to our email newsletter for practices in Wales

Cael gwybod y diweddaraf

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr drwy e-bost ar gyfer meddygfeydd yng Nghymru
Sign Up Now!