Welcome to the future of healthcare in Wales

Croeso i ddyfodol gofal iechyd yng Nghymru

Watch the Welsh language version of this video here

We are delighted to have been awarded ‘Framework Participant’ status for clinical IT systems by NHS Wales and we are really looking forward to sharing our products and services with you. We can help your practice meet the challenges of the future, helping you to streamline workload, workflow and processes, leading to improved patient care.

Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi cael statws ‘Cyfranogwr Fframwaith’ ar gyfer systemau TG clinigol gan GIG Cymru, ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at rannu ein cynnyrch a’n gwasanaethau gyda chi. Gallwn helpu eich meddygfa i gwrdd â heriau’r dyfodol, a’ch helpu chi i symleiddio’r baich gwaith, llif gwaith a phrosesau, gan arwain at well gofal i gleifion.

Watch the Microtest presentation at the NWIS Roadshow events

Watch Now

View the patient scenario demonstration

Watch Now

Your Questions Answered

Your Questions Answered

Read our responses to your questions from the recent NWIS Roadshow events. 

Roadshow Q&A

Microtest have also run webinars covering various aspects of the Open Evolution clinical system. Here are our answers to the questions asked by GP practices in Wales. 

Webinar Q&A

Watch the Welsh language version of this video here

Read our ‘Welcome to the future of healthcare in Wales’ brochure

Gallwch chi lawrlwytho PDF o’n Llyfryn, ‘Croeso i ddyfodol gofal iechyd yng Nghymru’ yma

Get it NOW!

8 Reasons to Choose Microtest Yr wyth rheswm pennaf ynglŷn â pham y dylech chi ddewis Microtest

 1. As a privately owned family company, we are always driven by the needs of our practices not shareholders.
  Fel cwmni teuluol preifat, rydym ni bob amser yn cael ein sbarduno gan anghenion ein practisiau ac nid gan ein cyfranddalwyr.
 2. Microtest have experience of working with practices across the country with a diverse range of requirements. We will work with Welsh practices to deliver a system that provides exciting benefits for its practices and clusters, taking into account GP practice needs.
  Mae gan Microtest brofiad o weithio gyda phractisiau drwy’r wlad, sydd ag amrediad amrywiol o anghenion.  Byddwn yn gweithio gydag phractisiau yng Nghymru i gyflawni system sy’n darparu buddion cyffrous ar gyfer ei bractisiau a’i glystyrau, gan ystyried anghenion practisiau meddygon teulu.
 3. We are a long-standing national company that has experience of large scale migrations and we are well known for our standards of support with a history of delivering. We were named ‘IT Provider of the Year’ by the national GP Practice Awards 2017-18 in recognition of our consistent high quality performance.
  Rydym ni’n yn hen gwmni cenedlaethol gyda phrofiad o fudo ar raddfa fawr ac rydym yn adnabyddus am ein safonau o gefnogaeth gyda hanes o gyflawni.  Cawsom ein henwi yn ‘Ddarparwyr TG y Flwyddyn gan Wobrau Practisiau Meddygon Teulu 2017-18 mewn cydnabyddiaeth o’n perfformiad cyson o ansawdd uchel.
 4. Microtest’s customer service is outstanding and really sets the company apart from the competition.
  Mae gwasanaeth cwsmer Microtest yn neilltuol ac mae’n wirioneddol yn gosod y cwmni ar wahân i’r gystadleuaeth.
 5. We can bring fresh thinking and new approaches to NHS Wales. Already we have begun to forge productive relationships and we look forward to developing these further.
  Gallwn ni ddod â meddwl ffres a dulliau newydd i’r GIG yng Nghymru.  Rydym ni eisoes wedi dechrau ffurfio perthnasau cynhyrchiol ac edrychwn ymlaen at ddatblygu’r rhain ymhellach.
 6. Open Evolution provides a high degree of choice to GP practices – the functions provided by Open Evolution are many and comprehensive meaning that third party products are not required by necessity but are integrated and available, should a practice choose to use them. Microtest has 50 integrations either already live or in development.
  Mae Open Evolution yn darparu digonedd o ddewis i bractisiau meddygon teulu – mae’r swyddogaethau a ddarperir gan Open Evolution yn niferus ac yn gynhwysfawr, sy’n golygu nad oes angen cynnyrch trydydd parti o reidrwydd, ond maen nhw yn integredig ac ar gael, pe bai practis yn dewis eu defnyddio.  Mae gan Microtest 50 o integreiddiadau, sydd un ai eisoes yn fyw neu’n cael eu datblygu.
 7. Open Evolution offers a clean, intuitive user interface without any unnecessary distracting graphics, as well as fully integrated modules to cover all management and clinical areas of General Practice.
  Mae Open Evolution yn cynnig rhyngwyneb glân, hawdd ei ddeall a’i ddefnyddio heb unrhyw raffeg diangen sy’n tynnu sylw, yn ogystal â modiwlau cwbl integredig er mwyn ymdrin â holl feysydd rheoli a chlinigol Practis Meddyg Teulu.
 8. Using the very latest cutting-edge technology along with clever-caching, we believe Open Evolution is uniquely placed to assist in the delivery of a better future for healthcare in Wales.
  Drwy ddefnyddio’r dechnoleg arloesol ddiweddaraf gyda storio clyfar, credwn fod Open Evolution mewn lle unigryw i gynorthwyo i gyflawni dyfodol gwell ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru.

8 Reasons to Choose MicrotestYr wyth rheswm pennaf ynglŷn â pham y dylech chi ddewis Microtest

 1. As a privately owned family company, we are always driven by the needs of our practices not shareholders.
  Fel cwmni teuluol preifat, rydym ni bob amser yn cael ein sbarduno gan anghenion ein practisiau ac nid gan ein cyfranddalwyr.
 2. Microtest have experience of working with practices across the country with a diverse range of requirements. We will work with Welsh practices to deliver a system that provides exciting benefits for its practices and clusters, taking into account GP practice needs.
  Mae gan Microtest brofiad o weithio gyda phractisiau drwy’r wlad, sydd ag amrediad amrywiol o anghenion.  Byddwn yn gweithio gydag phractisiau yng Nghymru i gyflawni system sy’n darparu buddion cyffrous ar gyfer ei bractisiau a’i glystyrau, gan ystyried anghenion practisiau meddygon teulu.
 3. We are a long-standing national company that has experience of large scale migrations and we are well known for our standards of support with a history of delivering. We were named ‘IT Provider of the Year’ by the national GP Practice Awards 2017-18 in recognition of our consistent high quality performance.
  Rydym ni’n yn hen gwmni cenedlaethol gyda phrofiad o fudo ar raddfa fawr ac rydym yn adnabyddus am ein safonau o gefnogaeth gyda hanes o gyflawni.  Cawsom ein henwi yn ‘Ddarparwyr TG y Flwyddyn gan Wobrau Practisiau Meddygon Teulu 2017-18 mewn cydnabyddiaeth o’n perfformiad cyson o ansawdd uchel.
 4. Microtest’s customer service is outstanding and really sets the company part from the competition.
  Mae gwasanaeth cwsmer Microtest yn neilltuol ac mae’n wirioneddol yn gosod y cwmni ar wahân i’r gystadleuaeth.
 5. We can bring fresh thinking and new approaches to NHS Wales. Already we have begun to forge productive relationships and we look forward to developing these further.
  Gallwn ni ddod â meddwl ffres a dulliau newydd i’r GIG yng Nghymru.  Rydym ni eisoes wedi dechrau ffurfio perthnasau cynhyrchiol ac edrychwn ymlaen at ddatblygu’r rhain ymhellach.
 6. Open Evolution provides a high degree of choice to GP practices – the functions provided by Open Evolution are many and comprehensive meaning that third party products are not required by necessity but are integrated and available, should a practice choose to use them. Microtest has 50 integrations either already live or in development.
  Mae Open Evolution yn darparu digonedd o ddewis i bractisiau meddygon teulu – mae’r swyddogaethau a ddarperir gan Open Evolution yn niferus ac yn gynhwysfawr, sy’n golygu nad oes angen cynnyrch trydydd parti o reidrwydd, ond maen nhw yn integredig ac ar gael, pe bai practis yn dewis eu defnyddio.  Mae gan Microtest 50 o integreiddiadau, sydd un ai eisoes yn fyw neu’n cael eu datblygu.
 7. Open Evolution offers a clean, intuitive user interface without any unnecessary distracting graphics, as well as fully integrated modules to cover all management and clinical areas of General Practice.
  Mae Open Evolution yn cynnig rhyngwyneb glân, hawdd ei ddeall a’i ddefnyddio heb unrhyw raffeg diangen sy’n tynnu sylw, yn ogystal â modiwlau cwbl integredig er mwyn ymdrin â holl feysydd rheoli a chlinigol Practis Meddyg Teulu.
 8. Using the very latest cutting-edge technology along with clever-caching, we believe Open Evolution is uniquely placed to assist in the delivery of a better future for healthcare in Wales.
  Drwy ddefnyddio’r dechnoleg arloesol ddiweddaraf gyda storio clyfar, credwn fod Open Evolution mewn lle unigryw i gynorthwyo i gyflawni dyfodol gwell ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru.

Microtest visits to your areaYmweliadau Microtest â'ch ardal chi

Various meetings have been set up across Wales by the Microtest team, who are out and about visiting GP practices in Wales. Please email us to receive the latest schedule. sales@microtest.co.uk

Sefydlwyd gwahanol gyfarfodydd ledled Cymru gan dîm Microtest, sy’n ymweld â meddygfeydd ar hyd a lled Cymru. Anfonwch e-bost atom i gael y rhaglen ddiweddaraf. sales@microtest.co.uk

Contact Us

If you would like to find out more or discuss setting up a meeting, please email sales@microtest.co.uk or call 01208 261600

Cysylltu â ni

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth neu drafod trefnu cyfarfod, e-bostiwch sales@microtest.co.uk neu ffoniwch 01208 261600

Send us a message

Give us a call on 01208 261600

Message us

Call us

Stay in the loop

Sign up to our email newsletter for practices in Wales

Cael gwybod y diweddaraf

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr drwy e-bost ar gyfer meddygfeydd yng Nghymru
Sign Up Now!